Husbanken: Fremtidens boliger og bomiljø

Utfordring: Hvordan kommer vi til å leve og bo i fremtiden? Det er knapphet på arealer i byene, dette fører til at vi må bo tettere. Samtidig blir vi stadig flere eldre i samfunnet. Det er ikke realistisk at hele denne gruppen vil få tilbud om syke og pleiehjem i fremtiden. Vi må derfor skape boliger som fungerer bedre for hele livsløpet. Målgruppen for filmserien er de som bygger nytt eller har behov for å oppgradere boligen. Filmene skal inspirere til å velge bærekraftige løsninger.

Løsning: Filmen skal peke på viktige utfordringer som vi står ovenfor som følge av samfunnsutviklingen, og gi et innblikk i hvordan disse kan løses gjennom nyskapende arkitektur og nye boformer. Et eksempel på dette er prosjektet «Greenhouse» i Oslo som viser hvordan vi kan bygge boliger med mindre boenheter, større fellesarealer, økt tilgjengelighet og ikke minst «grønne» kvaliteter. I prosjektet «Grønneviksøren» i Bergen ser vi hvordan løsninger for morgendagens beboere er inspirert av tankene bak delingsøkonomien.